Home Aantekeningen Verkoop veengereedschap Willem Boxma
Verkoop veengereedschap Willem Boxma Afdrukken E-mail

Op 14 april 1888 overleed Willem Boxma in Odoornerveen. Enige tijd later, op 18 januari 1890 verschijnt er in de Drentsche Courant een advertentie waarin de verkoop van zijn gereedschappen wordt aangekondigd. Omdat er veel Boxma's geweest zijn die net als Willem kleine veenbaasjes waren en in het artikel al het gereedschap wordt genoemd, heb ik het hier geplaatst:

 

Veengereedschappen Willem Boxma

Veengereedschappen enz.
Op Dinsdag 4 Februari 1890,
voorm. precies 11 uur, zullen, ten verzoeke van
den Heer G. M. TETRODE te Assen, bij de
woning van de Wed. W. BOXMA te Odoorner-
veen, publiek worden verkocht:

Alle Veengereedschappen
tot eene Veenderij behoorende, bestaande in
eene groote partij SLAG- en DROOGKROOIEN;
KRUIPLANKEN, POSTEN, STIKKERS, OP-
LEGGERS en het voor één span benoodigde
Baggergereedschap. Verder een open
TURFBOK, groot 9 ton, twee TONMOLENS,
waarvan een ingericht voor Tjaskerwin-
watermolen, en eindelijk eene Arbeiders-
woning op afbraak op de Veenplaats No.
28 te Odoornerveen.

N.B. De verkoop geschiedt tegen gereede
betaling voorzoovere de Veengereedschappen
betreft, het overige desverkiezende tegen soliede
borgstelling op crediet.

Notaris: Mr. S.J. Oosting.

Willem Boxma werd geboren op 24 juli 1822 in Smilde. Hij was de zoon van vervener IJsbrand Boxma en Grietje van der Veen. Willem trouwt op 15 april 1849 te Assen met Annigje Nijboer, een arbeidster afkomstig van Beilen. Hun vijfde kind Alberdina is nog geboren in Kloosterveen (1861), maar het daaropvolgende kind IJsbrand is geboren in Odoornerveen op 3 september 1864. Ze zijn dus verhuisd tussen 1861 en 1864. Willem gaat in Odoornerveen ook vervenen. Als hij overlijdt in 1888 wordt als beroep 'veenbaas' opgegeven.

 
Copyright © 2023 Genealogie.Boxma.com. Alle rechten voorbehouden.