Home Aantekeningen Anna Doll
Anna Doll Afdrukken E-mail

Toen ik op de website van ols Zuidwolde oude schoolfoto's zat te bestuderen, volgde ik een link naar de historische vereniging Zuidwolde. Vandaaruit volgde ik weer een link naar het Groninger ArchiefNet. Op die site (ik heb hem opgenomen in mijn bronnen) vond ik onder Zoeken, Genealogie de mogelijkheid om in de acten van Appingedam te zoeken. Wat dit echter zo bijzonder maakt, is dat alle originele acten op te vragen zijn.

Ik heb even in mijn kwartierstaat gekeken, en vond Jacobje Faber, geboren Appingedam 8-1-1845. Toen ik op Faber zocht, vond ik de huwelijksacte van haar vader Egbert Doll Faber. En toen ik daarna op 'Doll' zocht, vond ik de overlijdensacte van Anna Doll, de moeder van Egbert Doll Faber en mijn oudovergrootmoeder dus (8 generaties terug). Reden genoeg om ze te bewaren. Misschien ga ik nog eens terug, want er is vast nog meer te vinden (onder 'Overheden').

In de overlijdensacte vond ik de ouders van Anna Doll: IJkmeester Harmannus Doll en Anna Meijer. De achternaam van Anna is niet zeker. Wel is zeker dat mijn kwartierstaat weer is uitgebreid!

Huwelijksacte Egbert Doll Faber

huwelijksakteEgbertDollFaber1833 huwelijksakteEgbertDollFaber1833-vervolg

In het jaar eenduizend achthonderd drie en dertig, op woensdag den elfden December des namiddags om vier uur Zijn voor mij Johannes Quintinis Cleveringa Officier van den Burgelijken Stand binnen de Gemeente Appingedam gecompareerd
Egbert Doll Faber, oud zeven en twintig jaren, gedoopt te Groningen den vijfentwintigsten April des jaars achttienhonderd en zes, blijkens doopextract hierbij overlegd, van beroep kleermaker, wonende te Appingedam, meerderjarige zoon van Roelf Derks Faber, in leven zonder beroep, gewoond en overleden te Appingedam, en van Anna Doll zonder beroep, wonende te Appingedam hierbij tegenwoordig, gevende hare volle toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk; zijnde de vader overleden te Appingedam den achtsten february des jaars achttienhonderd zesentwintig blijkens overlijdensacte hierbij overlegd.
Hebbende voorts Comparant voldaan aan zijne verpligting ten aanzien van de Nationale Militie blijkens certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie hierbij overlegd En
Lutgertjen Loijenga, oud eenentwintig jaren, als zijnde geboren te Nieuwolde den vijfden December des jaars achttienhonderd en elf, blijkens acte hierbij overgelegd, van beroep dienstmeid, wonende te Appingedam, meerderjarige dochter van Jan Derks Loyinga, van beroep schoenmaker en leerloijer, wonende te Oostwold hierbij tegenwoordig, gevende zijne volle toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk,, en van wijlen Lutgertjen Mennes(?) gewoond en overleden te Nieuwolde den veertienden December des jaars achttienhonderd en elf blijkens overlijdensacte hierbij overgelegd
Welke van mij verzocht hebben, te procederen tot voltrekking van het huwelijk dezes(?) van hun lieden voorgenomen en waarvan de publicatiën zijn gedaan voor den Hoofdingang van het Huis der Gemeente alhier, te weten de eerste op Zondag den vierentwintigsten November dezes jaars en de tweede op Zondag den eersten December daar aanvolgende, telkens des voormiddags om elf uur.
Daar nu geene oppositie tegen (genoemd?) huwelijk aan mij Officier van den Burgelijken Stand voornoemd is bekend gemaakt, Zoo heb ik ter voldoening aan hün verzoek, na voorlezing van alle stukken tot dezen betrekkelijk en van den Titel van het Burgelijk Wetboek getiteld "Over het Huwelijk" gevraagde, wederkerig  wilden aannemen als Man en Vrouw
Waarop, nadat elk hunner afzonderlijk een vevestigend antwoord gegeven heeft, door mij verklaard is gelijk geschied bij dezen uit Naam van de Wet  dat de Comparanten Egbert Doll Faber en Lutgertjen Loyinga, door het Huwelijk verenigd zijn.
Van al dit voorenstaande hebben wij dezen (tegenwondere?) acte opgemaakt in het bijzijn van Mattheus Kreuger, oud dertig jaren, van beroep Koopman, Nanno Derks Hefting, oud acht en twintig jaren, van beroep grutter, Johannes Eygenberg, oud vijftig jaren, van beroep IJzersmid en van Jacobus Groeneboom, oud vierenveertig jaren, van beroep Koopman, alle goede bekenden comoparanten en te Appingedam woonachtig.
Van comparanten ouders om, die deze acte na gedane voorlezing nevens ons en comparanten hebben geteekend, op dag, maand en jaar als boven.

De acte werd als volgt ondertekend:

Jan D. Looyenga
J. Groeneboom
J. Eygenberg
L. Looijenga
E. D. Faber
N. Heftink
M Krueger

Looijenga wordt dus door de naamdragers zelf met twee o's geschreven, in tegenstelling tot de de heer Cleveringa. Jan schrijft echter een y (zonder puntjes) en Lutgertjen een ij (met puntjes).
Met het ontcijferen van de naam Eygenberg had ik wat moeite, totdat ik toevallig Johannes Eygenberg ook tgenkwam in de huwelijken van Appingedam. Nanno Hefting tekent met 'Heftink', maar die naam ben ik verder niet tegengekomen. Het gaat hier om Nanno Derks Hefting geb. Appingedam 27-11-1805 ovl. 7-2-1860. In deze acte is hij grutter, maar later bij zijn tweede huwelijk is hij koemelker (zijn partner Cornelia Jans Donselaar ook). Een zoon uit zijn eerste huwelijk heet Mattheus (net als Mattheus Kreuger). Toeval?

Overlijdensacte Anna Doll

overlijdenakteAnnaDoll1839

In het jaar duizend acht honderd negen en dertig, den veertienden der maan January, zijn voor ons Burgemeester, ambtenaar an den Burgelijken Stand der gemeente Appingedam, Arondissement Appingedam, Provincie Groningen, verschenen
Pieter Klaassen Heikema, oud achtenvijftig jaren, van beroep Kastelein, wonende te Appingedam, goede bekende van de overledene,
en Jurjen Lietmeyer, oud achtenvijftig jaren, van beroep timmerman, wonende te Appingedam, goede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard:
dat op den dertienden der maand January, des jaars duizend acht honderd negen en dertig, des morgens te vier uur, binnen deze gemeente, en wel te Appingedam, is overleden
Anna Doll
oud negenenvijftig jaar, van beroep geene, geboren te Groningen, laatst gewoond hebbende te Appingedam, dochter van wijlen Harmannus Doll, in leven IJkmeester en van wijlen Anna Meijer laatst woonachtig geweest te Groningen, weduwe van Roelf Derks Faber, nalatende vijf meerderjarige kinderen.
Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven io de beide dubbelen van het overlijdensregister der gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan de aangevers was voorgelezen door dezelve nevens ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand geteekend.

(getekend:)
S. Reynders
P. K. Heikema
J. Lietmeyer

Anna Doll overleed op 14 januari 1839.
Op 10 maart komt Egbert Doll Faber de geboorte van zijn dochter Anna Doll aangeven. Dit verklaart misschien de reden waarom hij de haar naam Doll heeft gegeven: het is een duidelijke vernoeming naar zijn net overleden moeder.

geboorte-akteAnnaDollFaber

 
Copyright © 2023 Genealogie.Boxma.com. Alle rechten voorbehouden.